سفارش تبلیغ
صبا ویژن

happy school

شادزیستن

    نظر

افراد شاد همیشه سرزنده و فعالند و از زندگی لذت می برند حتی زمانی که مشکلات مانند خار و خاشهک در یک قطعه لم یزرع سر از بطن زندگی به در می آورند.هر روز را همانطور که پیش میآید همراه با تمام رنجها،شادیها،ناامیدیهاوشگفتیهایش میگذرانند.وقتی نمیتوانند به موفقیت بزرگی دست یابند به همان توفیقهای اندک اکتفا می کنند و ظاهرامیدانند که کجا به دنبال جرقه و کورسویی از هیجان وشادی و نیز لحظه هایی زیبابروند.افراد سرزنده و امیدوار،یک نوع اشتیاق و استعدادی برای زندگی و استفاده از تمام لحظات آن دارند.وقت و زمان را آنطور که هست گرامس میدارند و خوشیها و لذات نهفته در هر روز را هر چند اندک هم که باشد پیدا می کنند .((رنج کشیدن سهل ترین فعالیتهای بشر است و شاد بودن مشکل ترین آنها))این یک حقیقت است،هیچکس شاد به دنیا نمی آید بلکه خود انسان است که خودش را شاد و خوشحال می کند . فرد سرزنده و امیدوار علیرغم محاصره از سوی موانع و مشکلات بدون توجه به اینکه چگونه اتفاقات و حوادث علیه او عمل می کنند به آنچه باید انجام دهد عمل می کند.